Výzva na prihlasovanie sa za členov Žiackeho poradného výboru

Poznanie názorov a skúseností mladých ľudí by malo byť dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií a dokumentov v oblasti výchovy a vzdelávania a mladí ľudia by mali mať možnosť ovplyvňovať ich podobu a vyjadrovať sa k dôležitým záležitostiam života žiakov v škole.

V škole trávia deti priemerne 6 - 9 hodín denne, nezabúdajme však, že život žiakov sa odohráva aj mimo školy. Preto je dôležité zisťovať ich názory, konzultovať s nimi a zapájať ich do rozhodovaní aj v ďalších oblastiach ich života, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú.

Štátny pedagogický ústav a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže preto hľadajú mladých ľudí, ktorí sa stanú členmi Žiackeho poradného výboru.

Poslaním Žiackeho poradného výboru je zvyšovanie účasti žiakov pri rozhodovaní o návrhoch štátnych koncepcií a dokumentov v oblastiach výchovy, vzdelávania a života mládeže a vyjadrovanie sa k dôležitým výchovno-vzdelávacím otázkam, ktoré sú v pôsobnosti ŠPÚ a IUVENTY.

Žiacky poradný výbor:

Členstvo v Žiackom poradnom výbore:

Žiacky poradný výbor má 16 členov, ktorí rovnomerne zastupujú základné a stredné školy, všetky kraje, dievčatá aj chlapcov, menšiny a spoločenské skupiny. Funkčné obdobie Žiackeho poradného výboru sú dva roky a jeho členom sa môže stať žiak a žiačka od 6. ročníka druhého stupňa základnej školy a žiak a žiačka strednej školy.

Ak máš motiváciu a záujem stať sa členom Žiackeho poradného výboru a spĺňaš podmienky, prihlás sa najneskôr do 30. júna 2021 prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Náklady na účasť na zasadnutiach Žiackeho poradného výboru sú plne hradené (cestovné, ubytovanie, strava, program a pomôcky), v prípade potreby sú hradené aj náklady sprevádzajúcej osoby (ubytovanie, strava, cestovné).

V prípade akýchkoľvek otázok nám môžeš napísať e-mail na zpv@statpedu.sk alebo zavolať na telefónne číslo +421 903 459 169.

Prečítaj si Štatút Žiackeho poradného výboru.